ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επίτευξη της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλύπτει όλη την επεξεργασία δεδομένων που μπορεί να συμβεί κατά την περιήγηση ή την αλληλεπίδραση με οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας ή τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είμαστε παρόντες (Facebook, Twitter, Instagram κ.λπ.). Στο τέλος αυτού του εγγράφου, θα καθοριστούν ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου. Θα εφαρμοστεί επίσης σε οποιαδήποτε εσωτερική διαδικασία της LIFE CONCEPT ΑΕ που απαιτεί συλλογή δεδομένων, είτε σε έντυπη μορφή είτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

Με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να δείτε πληροφορίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμπληρώσετε φόρμες, να απαντήσετε σε έρευνες, να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς, να κάνετε ερωτήσεις, να στείλετε φωτογραφίες, να κάνετε σχόλια κ.λπ., επομένως παρέχουμε πληροφορίες προσωπικών δεδομένων. Όλη η επεξεργασία δεδομένων υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας.

Ποιός είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρήθηκαν θα υποστούν επεξεργασία από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LIFE CONCEPT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «LIFE CONCEPT ΑΕ» (εφεξής «Life Concept ΑΕ») που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Βαρυμπόμπης, αρ. 10, (με ΑΦΜ 800530904 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), αριθμό ΓΕΜΗ 127795101000 και τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 6635297, διεύθυνση email: customer@kavehome.gr.

Ποιός είναι υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία προσωπικών δεδομένων στην Life Concept ΑΕ και είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης: customer@kavehome.gr.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και σε τι χρησιμοποιούνται;

Εδώ παραθέτουμε λεπτομερώς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται.

Ρύθμιση λογαριασμού:

 • Αναγνώριση δεδομένων
 • Σκοπός και νομιμοποίηση: Δημιουργία λογαριασμού για την πραγματοποίηση αγορών, που νομιμοποιείται με τη συγκατάθεσή του κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και σε περίπτωση εγγραφής χρήστη στο πλαίσιο μιας παραγγελίας, θα ισχύει και η συμβατική σχέση,
 • Δέκτης: Life Concept ΑΕ

Newsletter:

 • Στοιχεία: Διεύθυνση Email
 • Σκοπός και νομιμοποίηση: Αποστολή εμπορικών πληροφοριών, που νομιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας.
 • Δέκτης: Life Concept ΑΕ

Εργαστείτε:

 • Ταυτοποίηση και επαγγελματικά δεδομένα
 • Σκοπός και νομιμοποίηση: Η διαχείριση της νομιμοποίησης της εργασίας γίνεται με τη συγκατάθεσή σας.
 • Δέκτης: Life Concept ΑΕ

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζει τη νομιμότητα της πράξης που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα σας εξηγήσουμε τους νομικούς λόγους που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα.

 1. Σε συμμόρφωση με μια συμβατική σχέση
 2. Όταν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας.
 3. Για νόμιμο συμφέρον της Life Concept ΑΕ για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 4. Σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νόμος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την ακόλουθη διεύθυνση: customer@kavehome.gr.

Δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στην ιστοσελίδα ή στα κοινωνικά δίκτυα

Για τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο του προσωπικού μας, των πελατών, των χρηστών στον ιστότοπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού, λαμβάνουμε προηγούμενη, ρητή, αδιαμφισβήτητη και ενημερωμένη συναίνεση από τον κάτοχο του λογαριασμού ή στην περίπτωση εκείνων που είναι κάτω των 14 ετών, των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

Η επεξεργασία αυτών των φωτογραφιών υποστηρίζει την αρχή της αναλογικότητας, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τον λόγο που έχει συμφωνηθεί.

Η Life Concept ΑΕ συμβουλεύει τον χρήστη ότι, εκτός από την ύπαρξη νόμιμης εκπροσώπησης, κανένας χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ταυτότητα άλλου ατόμου και να κοινοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα, οπότε ο χρήστης πρέπει πάντα να γνωρίζει ότι μπορεί να παρέχει μόνο προσωπικά στοιχεία που αντιστοιχούν στη δική του ταυτότητα και που είναι κατάλληλες, σχετικές, τρέχουσες, ακριβείς και αληθείς.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Η Life Concept ΑΕ διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εάν η οδηγία διαφέρει από αυτήν που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, περιγράφεται λεπτομερώς στο σχετικό έγγραφο.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας;

Η Life Concept ΑΕ θα παραχωρήσει τα δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει νομική υποχρέωση.

Δεν θα πραγματοποιηθούν διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων που δεν καλύπτονται από το Privacy Shield ή από την ύπαρξη τυπικών ρητρών προστασίας δεδομένων.

Στην περίπτωση των κοινωνικών δικτύων, όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύει ο χρήστης θα αποτελούν αντικείμενο επικοινωνίας και θα κοινοποιούνται στους υπόλοιπους χρήστες στο κοινωνικό δίκτυο, όπως είναι η φύση της υπηρεσίας.

Παρακαλώ ελέγξτε τον όρο 13.

Μέτρα ασφαλείας

Η Life Concept ΑΕ διασφαλίζει απόλυτη εμπιστευτικότητα και απόρρητο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν και έχει υιοθετήσει βασικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή αλλοίωσης, απώλειας, επεξεργασίας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης που εγγυάται ακεραιότητα και ασφάλεια.

Ο χρήστης συμφωνεί στην επιμελή χρήση και να μην τεθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής του σε τρίτους και να γνωστοποιήσει στην Life Concept ΑΕ τυχόν κλοπή, απώλεια ή κίνδυνο πρόσβασης από τρίτους στο λογαριασμό του.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση:

 • Μπορείτε να λάβετε γνώση για τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται η Life Concept ΑΕ
 • customer@kavehome.gr

Διόρθωση:

 • Μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι λανθασμένα.
 • customer@kavehome.gr

Διαγραφή:

 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
 • customer@kavehome.gr

Εναντίωση:

 • Μπορείτε να ζητήσετε την μη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • customer@kavehome.gr

Περιορισμός επεξεργασίας:

 • Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Κατά τον έλεγχο της ερώτησης σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων σας
 • Όταν η Life Concept ΑΕ δεν χρειάζεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση ή την υπεράσπιση των αξιώσεων
 • customer@kavehome.gr

Φορητότητα:

 • Μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά αντίγραφο των δεδομένων που μας δώσατε.
 • customer@kavehome.gr

Εάν πιστεύετε ότι δεν έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση info@kavehome.gr.

Ωστόσο, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αξίωση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γλώσσα

Αυτή η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές γλώσσες προκειμένου να προσαρμοστεί στη γλώσσα των διαφορετικών χρηστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας στην ερμηνεία ή αντιφάσεις μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων, το έγγραφο που θα διέπει την ερμηνεία θα είναι πάντα η Ελληνική πολιτική απορρήτου.

Κοινωνικά δίκτυα

Η λειτουργία των κοινωνικών δικτύων δεν είναι υπό τον έλεγχο της Life Concept ΑΕ και, επομένως, οι πληροφορίες που δημοσιεύετε κοινοποιούνται σε όλους τους χρήστες των δικτύων. Ομοίως, αυτά τα δίκτυα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες και, επομένως, ορισμένες παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, περιγράφονται παρακάτω.

Ο σκοπός της χρήσης κοινωνικών δικτύων είναι η αναγνωρισιμότητα και η επικοινωνία των προϊόντων που εμπορεύεται η Life Concept ΑΕ.

Κατ’ αρχάς, ισχύει η ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων που ορίζεται σε αυτό το έγγραφο όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων.

Ο χρήστης πρέπει να δεσμευτεί να:

- Μη δημοσιεύει πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, το δημοσίο συμφέρον και το σεβασμό της αξιοπρέπειας των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης πρέπει να αποφύγει οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να παραβιάζει την αρχή της μη διάκρισης φύλου, φυλής, θρησκείας, ιδεολογίας ή οποιασδήποτε άλλης προσωπικής ή κοινωνικής περίστασης και κατά της ιδιωτικής ζωής, της τιμής και της εικόνας, ως το άτομο που είναι υπεύθυνο για την αλήθεια και τη νομιμότητα του δημοσιευμένου περιεχομένου

- Μην βγάζει ή δημοσιεύει εικόνες, βίντεο ή οποιοδήποτε άλλο είδος εγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων

Η Life Concept ΑΕ δεν υποστηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται από άλλους ή την ιδεολογία των προφίλ με τα οποία διατηρεί φιλία σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο.

Η Life Concept ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες δημοσιεύονται από άλλους που παραβιάζουν το νόμο, υποκινούν να το πράξουν, ή περιέχουν μηνύματα που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια ατόμων ή ιδρυμάτων από τα κοινωνικά δίκτυά της. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκλείσει ή να αναφέρει το προφίλ που είναι υπεύθυνο γι’ αυτά τα μηνύματα.

Συστάσεις προς τους χρήστες :

 • Αναθεωρήστε και διαβάστε τους γενικούς όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του κοινωνικού δικτύου κατά την εγγραφή.
 • Μάθετε για τις ρυθμίσεις και τις επιλογές χρήσης που προσφέρει το δίκτυο.
 • Διαμορφώστε τον επιθυμητό βαθμό απορρήτου για το προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο.
 • Μην δημοσιεύετε υπερβολικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή σας ζωή.
 • Να είστε προσεκτικοί με τη δημοσίευση οπτικοακουστικού περιεχομένου και γραφικών στο προφίλ σας, ειδικά αν περιέχουν εικόνες που σχετίζονται με τρίτα μέρη.
 • Μην προσφέρετε δεδομένα από τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

Τα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζεται η Life Concept ΑΕ είναι:

Facebook

Instagram

Pinterest

Κοινοποίηση δεδομένων στην Kave Home S.L.

Σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα κοινοποιηθούν στην KAVE HOME S.L., της οποίας η φορολογική διεύθυνση βρίσκεται στη Girona (17410), c / Tallers 14.

Η KAVE HOME S.L. θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για διοικητικούς και εσωτερικούς σκοπούς διαχείρισης, για εταιρική διαχείριση και συντονισμό της βάσης δεδομένων πελατών και δυνητικών πελατών.

Η βάση για την επικοινωνία είναι η σωστή εκτέλεση και ανάπτυξη της συμβατικής ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας και το έννομο συμφέρον για τον εταιρικό συντονισμό και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων πελατών και δυνητικών πελατών.

Επίσης, εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο, η KAVE HOME S.L. θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για να σας στείλει εμπορικές επικοινωνίες και προτάσεις βάσει των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεών σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας, καθώς και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, να αντιταχθείτε σε αυτήν, εάν είναι εφικτό, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δόθηκε ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, γράφοντας στη διεύθυνση cliente@kavehome.com. Ομοίως, θα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (στα Ισπανικά, Agencia Española de Protección de Datos).

Cookies

Η Kave Home S.L. χρησιμοποιεί εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών από την πλοήγηση χρήστη για την ανάλυση προφίλ χρήστη, συμπεριφοράς ή προτιμήσεων και στη συνέχεια πραγματοποιεί στοχευμένες καμπάνιες με βάση αυτά τα δεδομένα. Σε αυτό το σημείο σας προτείνουμε επίσης να διαβάσετε την πολιτική μας για τα cookie: gr.kavehome.com/gr/en/cookies-policy.